Honda +420 495 406 170
Helmy a oblečení +420 495 401 015
Zelená 853, Stěžery, Hradec Králové 503 21
Virtuální prohlídka prodejny
Košík
0,- 0 produkt(ů)
Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

 

1.1 Provozovatel

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.nokamoto.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, Nokamoto s.r.o.,

se sídlem Zelená 853, Stěžery, Hradec Králové 503 21, zastoupenou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložky 15334, IČO: 25929500, DIČ CZ25929500.

(dále jen prodávající nebo provozovatel)

 

1.2. Kupující

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu umístěném na internetové adrese www.nokamoto.cz, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel.

(dále jen kupující nebo spotřebitel)

 

1.3 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejich ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

Smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

2. Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

 

2.1 Nabídka zboží

Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Cena veškerého zboží nabízené na e-shopu prodávajícího je uváděna s DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny dopravného a balného, která je uvedena samostatně při objednání)

 

2.2. Objednávka zboží

Veškeré objednávky zaslané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Vyplněním formuláře na internetových stránkách kupující označí zboží, množství, způsob dopravy, způsob platby a identifikační údaje o kupujícím.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

 

2.3. Uzavření kupní smlouvy

Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením objednávky prodávajícímu a zpětné potvrzení elektronickou poštou kupujícímu.

 

2.4. Dodací a platební podmínky

Provozovatel nabízí v objednávce na výběr způsob dopravy a platby.

Dopravu zajišťuje prodávající prostřednictvím přepravní společnosti PPL a má právo si připočíst k objednávce cenu za dopravu zásilky včetně doběrečného (při platbě na dobírku).

Cenu určuje podle aktuálního ceníku přepravce. Ceny za přepravu jsou uvedené v objednávce vč. DPH a pro kupujícího jsou platné v době objednání.

Zboží zasílané do zahraničí si prodávající vyhrazuje právo na vyšší cenu za dopravu.

Při osobním odběru si kupující vyzvedne zásilku na pobočce v Hradci Králové. V tomto případě nejsou připočtené k objednávce žádné náklady za dopravu.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující veškeré riziko s tím spojené včetně nákladů.

Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením a dodáním na bankovní účet prodávajícího.

Při volbě platby na dobírku, kupující zaplatí smluvenou částku dopravci.

 

3. Práva a povinnosti smluvních stran

 

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

 

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

 

3.3 Kupující je povinen uvádět při objednání správné a pravdivé údaje.

 

 

4. Odstoupení od smlouvy

 

4.1 V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej zboží nepřevezme.

 

4.2 V souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku má kupující právo ve 14denní lhůtě ode dne převzetí zboží bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy.

 

4.3 Kupujícímu je doporučeno vyplnit formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn na internetových stránkách prodávajícího a doručit jej v zákonné lhůtě 14 dnů prodávajícímu.

 

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení smlouvy zboží. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, prokazatelně nepoužité a s originálními visačkami.

 

4.5 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

4.6 V případě, že vrácené zboží kupujícím není kompletní, nebo je prokazatelně použito či poškozeno, má prodávající nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody započíst na pohledávku kupujícího vůči prodávajícímu.

 

4.7 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

 

4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v §1837 občanského zákoníku.

 

4.9 Prodávající dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

 

4.10 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu.

 

4.11 Pokud prodávající odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom informovat kupujícího a je povinen vrátit plnou kupní cenu zboží, pokud již byla kupujícím uhrazena.

Formulář pro odstoupení smlouvy

 

 

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

 

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, pokud nebylo sjednáno jinak.

 

5.2 Zboží bude kupujícímu předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení.

 

5.3 Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z prodávajícího na kupujícího úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

 

6. Práva z vadného plnění a záruka

 

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění se řídí podle občanského zákoníku, zejména v jeho ustanovení § 2099 - § 2112

 

6.2 Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré zboží záruka 24 měsíců (podle občanského zákoníku) a 12 měsíců při odběru právnickou osobou na IČO (dle obchodního zákoníku).

 

6.3 Reklamace je vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem tj.do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. V případě kladného vyřízení reklamace je kupujícímu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Pokud zboží již není skladem, bude kupujícímu navrácena částka rovnající se prodejní ceně.

 

6.4 Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy (nejlépe potvrzení o koupi)

 

6.5 Kupující je povinen dodat popis vady, kvůli které jej reklamuje.

 

6.6 Provozovatel je povinen vystavit potvrzení o přijetí reklamace vadného zboží a poté informovat kupujícího o vyřešení reklamace.

 

6.7 Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady, nevztahuje se na škody způsobené nesprávným používáním či zacházením neodpovídajícím způsobem.

 

6.8 Záruka může být uplatněna pouze po dobu záruční doby, která začíná dnem převzetí zboží.

 

6.9 Po dobu přepravy zboží za toto zodpovídá smluvní přepravce. Poškození zboží během přepravy je nutno řešit s přepravcem při převzetí kupujícím.

 

 

7. Ochrana osobních údajů

 

7.1 Informace o kupujících jsou uchovány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v jeho platném znění.

 

7.2 Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas k shromažďování, zpracovávání a užívání údajů, které o sobě uvedl kupující pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího.

Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště/ sídla firmy, doručovací adresu, IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.

 

7.3 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky. Je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a informovat ho o změně svých osobních údajů.

 

7.5 Kupující souhlasí se zasíláním informací a daňových dokladů na elektronickou adresu kupujícího.

 

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1 Jazykem komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je český jazyk.

 

8.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

8.3 Obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2018 a jejich znění může provozovatel měnit a doplňovat.

 

© 2014-2023, Nokamoto - Prodej motocyklů Honda a vybavení na motocykly

Realizace a SEO: CCN Plus s.r.o.